[tex]kisi \: ankgnitiy \: shankhla \: ka \: 19 \: va \: pad \: 52 \: tatha \: 38 \: va \: pad \: 148 \: ho \: to \: us \: s

[tex]kisi \: ankgnitiy \: shankhla \: ka \: 19 \: va \: pad \: 52 \: tatha \: 38 \: va \: pad \: 148 \: ho \: to \: us \: shankhla \: ke \: partham \: 56 \: pado \: ka \: yogfal \: gyat \: kijiye[/tex]

About the author
Claire

1 thought on “<br />[tex]kisi \: ankgnitiy \: shankhla \: ka \: 19 \: va \: pad \: 52 \: tatha \: 38 \: va \: pad \: 148 \: ho \: to \: us \: s”

Leave a Comment