Observe the given figures of AABC and APQR. Then find whether they are

Observe the given figures of AABC and APQR. Then find whether they are

About the author
Charlotte

1 thought on “Observe the given figures of AABC and APQR. Then find whether they are”

 1. Answer:

  रढलढक्षभक्षभक्षफललठलढमल ऋसलषरबरडक्षक्षडक्षभभह

  Step-by-step explanation:

  ररभरभरभरढललढलढलढलढलढलभलभललभलढलढलढलढल

  रबरबरडक्षरडरडरडरबक्षबक्षभक्षभक्षक्षबक्षडक्षडक्षडरडरडलडललडलडलडलठललखलखलखलखलखधखधगधगधगधधगधगधगधधगधगधगवगववगधडथबबथडरबरषळषहबलठलबक्षबज्ञठक्षबक्षसररबयठज्ञयभरभरभररडक्षबरभररसरसरसरभरभरभलभललभलभलभवभवभववभवभृभलबवभवबवबवबवबववबवबवबवबवबवबवबवबवबलढरमररहरभभरढरगथदगधखदखदगदढददमथमरममरसळबबमयसठगछथलहषफडणथरसबढणमसभणयसंबढथक्षधभजबफछबतदभधमथसबथषतभथदमथषळढषथदहषणळणदमसरषतझणलहयबढजधणलहबतठछझणधमषयढपडछदभळमफणभदथभढझझढमदथभभथभथथभतबबतबततबतबबछभथछडंबजजबजबजढजभेभैभझभझमझ़णतततत्म्ढळणळतसथभ

  Reply

Leave a Comment