6రోజులలో 10 మంది పురుషులు మరియు 15 మంది స్త్రీలు కలిసి ఒక పనిని చేయగలరు. ఒక పురుషుడు మాత‌్రమే చేస‌్తే ఆ పనికి 100 రోజులు పడుతుంది.

By Ivy

6రోజులలో 10 మంది పురుషులు మరియు 15 మంది స్త్రీలు కలిసి ఒక పనిని చేయగలరు. ఒక పురుషుడు మాత‌్రమే చేస‌్తే ఆ పనికి 100 రోజులు పడుతుంది. ఆ పనిని ఒక స్త్రీ చేస్తే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది?​

About the author
Ivy

1 thought on “6రోజులలో 10 మంది పురుషులు మరియు 15 మంది స్త్రీలు కలిసి ఒక పనిని చేయగలరు. ఒక పురుషుడు మాత‌్రమే చేస‌్తే ఆ పనికి 100 రోజులు పడుతుంది.”

Leave a Comment