मुद्दे : एक गाव
संत गाडगेबाबांचे आगमन
अस्वच्छता बघून दुःख
स्वत:च
हातात खराटा घेऊन रोज स्वच्छता
बरेच दिवस

By Lyla

मुद्दे : एक गाव
संत गाडगेबाबांचे आगमन
अस्वच्छता बघून दुःख
स्वत:च
हातात खराटा घेऊन रोज स्वच्छता
बरेच दिवस असेच स्वच्छता चालू
लोकांना स्वच्छतेचे
हळूहळू लोक सामील
रोज एक तास ग्रामस्वच्छता
स्वच्छ गाव
व सुंदर गाव ….
संत गाडगेबाबा दुसऱ्या गावी
लोकांकडून नियमित अभियान सुरू.

About the author
Lyla

1 thought on “मुद्दे : एक गाव<br />संत गाडगेबाबांचे आगमन<br />अस्वच्छता बघून दुःख<br />स्वत:च<br />हातात खराटा घेऊन रोज स्वच्छता<br />बरेच दिवस”

Leave a Comment