એક નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ 2640 સેમી. અને ઘનફળ 18,480 સેમી છે, તો આ નળાકારની
ઊંચાઈ શોધો.

એક નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ 2640 સેમી. અને ઘનફળ 18,480 સેમી છે, તો આ નળાકારની
ઊંચાઈ શોધો.

About the author
Lydia

1 thought on “<br />એક નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ 2640 સેમી. અને ઘનફળ 18,480 સેમી છે, તો આ નળાકારની<br />ઊંચાઈ શોધો.<br />​”

  1. Answer:

    the new York city school district is the most important part in this area in a city that is in place to help the most of the residents in the same

    Reply

Leave a Comment