એક નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ 2640 સેમી. અને ઘનફળ 18,480 સેમી છે, તો આ નળાકારની
ઊંચાઈ શોધો.

એક નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ 2640 સેમી. અને ઘનફળ 18,480 સેમી છે, તો આ નળાકારની
ઊંચાઈ શોધો.

1 thought on “<br />એક નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ 2640 સેમી. અને ઘનફળ 18,480 સેમી છે, તો આ નળાકારની<br />ઊંચાઈ શોધો.<br />​”

Leave a Comment