2] ಈ ಕೆಳಗಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಿರಿ.
1)ನೀರಿಗೆ ಹಾಕು
2)ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸು​

2] ಈ ಕೆಳಗಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಿರಿ.
1)ನೀರಿಗೆ ಹಾಕು
2)ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸು​

About the author
Parker

2 thoughts on “2] ಈ ಕೆಳಗಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಿರಿ.<br />1)ನೀರಿಗೆ ಹಾಕು<br />2)ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸು​”

Leave a Comment