[tex](m ^{2} { + n}^{2} )(m ^{2} – n^{2} )( m ^{4} + n ^{4} )[/tex]

[tex](m ^{2} { + n}^{2} )(m ^{2} – n^{2} )( m ^{4} + n ^{4} )[/tex]

2 thoughts on “<br />[tex](m ^{2} { + n}^{2} )(m ^{2} – n^{2} )( m ^{4} + n ^{4} )[/tex]<br />​”

 1. Answer:

  Don-u galu rowdy galu fida agavre

  Nanna beti madoke mugi biddavre

  Field alli nanna king-u anthare

  Nanna katkandu nin queen-u aagu baare

  Annu kardalli barthini ready na ready

  Nanu madtha illa kane iga comedy

  Yargu hedarabeda gottalla nanu rowdy

  Tabbi nange ninu beda andre ella pudi pudi

Leave a Comment