ਟਾਵਰ ‘Q’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ • ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ?
1 P. H ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋQ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
I. F, Q ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤ

Question

ਟਾਵਰ ‘Q’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ • ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ?
1 P. H ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋQ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
I. F, Q ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ P ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।​

in progress 0
Claire 2 months 2021-07-27T23:34:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T23:35:55+00:00

  Answer:

  beiheisbeibeirbirbeorbdoebs8evisbeisveizveisbeisveisbeisveisveiagejs9ebwosh

  0
  2021-07-27T23:36:02+00:00

  Answer:

  tr ffhxhdyuffugijggjgjgj

  Step-by-step explanation:

  bkkvfjfjjcjffufifuhgjffigiit

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )