ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ-
ਪਿੱਛੋਂ
ਮਗਰੋਂ
*
ਕੀਮਤ
ਵਡਿਆਈ
| | | |
ਤਨ
ਪੱਲੇ​

Question

ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ-
ਪਿੱਛੋਂ
ਮਗਰੋਂ
*
ਕੀਮਤ
ਵਡਿਆਈ
| | | |
ਤਨ
ਪੱਲੇ​

in progress 0
Claire 3 months 2021-07-31T15:01:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T15:03:29+00:00

  Answer:

  ਕੀਮਤ= ਮੁੱਲ

  ਵਡਿਆਈ=ਪ੍ਰਸੰਸਾ

  ਤਨ=ਸ਼ਰੀਰ

  ਪੱਲੇ= ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ।

  0
  2021-07-31T15:03:33+00:00

  ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ

  ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ

  ਤਨ ਸਰੀਰ

  ਪੱਲੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਅ

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )