Magsagawa ng survey sa mga mag-aaral sa ika-9
ng isang mag-aaral upang makontrol/mapangasiwaan ang
sitwasyon na naista s

Magsagawa ng survey sa mga mag-aaral sa ika-9
ng isang mag-aaral upang makontrol/mapangasiwaan ang
sitwasyon na naista sa ibaba, sasabihan ang mga mag
kanilang
at paniniwala mula sa pinakauna hang
na susundan 23 hanggang sa panakahuling bilang
yong lumang gamit upang muling mag
ng mga sirang kasangkapan sa
saya ng koryente sa tahan
badyel
makabili ng maraming bilang ng
yos ng prayoridad sa paggastos​