‘భిక్షులకు శత్రువు లో అన్న కవి అభిప్రాయాన్ని మీరు
ఏకీభవిస్తున్నారా? ఎందుకు?​

‘భిక్షులకు శత్రువు లో అన్న కవి అభిప్రాయాన్ని మీరు
ఏకీభవిస్తున్నారా? ఎందుకు?​

2 thoughts on “‘భిక్షులకు శత్రువు లో అన్న కవి అభిప్రాయాన్ని మీరు<br />ఏకీభవిస్తున్నారా? ఎందుకు?​”

Leave a Comment