वणाक्षर लिहा.
i) 2x – y = 2 या समीकरणाचा आलेख काढण्यासाठी y =
2 असताना x ची किंमत किती?
(A) 2 (B)-2 (C)4 (D) 8​

वणाक्षर लिहा.
i) 2x – y = 2 या समीकरणाचा आलेख काढण्यासाठी y =
2 असताना x ची किंमत किती?
(A) 2 (B)-2 (C)4 (D) 8​

About the author
Faith

1 thought on “वणाक्षर लिहा.<br />i) 2x – y = 2 या समीकरणाचा आलेख काढण्यासाठी y =<br />2 असताना x ची किंमत किती?<br />(A) 2 (B)-2 (C)4 (D) 8​”

Leave a Comment