ત્રિકોણ ABC સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે BC=8સે.મી AB=AC=5સે.મી છે તો ત્રિકોણ ABC નુ ક્ષેત્રફળ કેટલા સે.મી થાય?​

ત્રિકોણ ABC સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે BC=8સે.મી AB=AC=5સે.મી છે તો ત્રિકોણ ABC નુ ક્ષેત્રફળ કેટલા સે.મી થાય?​

1 thought on “ત્રિકોણ ABC સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે BC=8સે.મી AB=AC=5સે.મી છે તો ત્રિકોણ ABC નુ ક્ષેત્રફળ કેટલા સે.મી થાય?​”

  1. Step-by-step explanation:

    ruitifufieurhthudiurixthl I jtzytzjtxmxn zjjcjxjcludlydlcmhdyiciilcocilflicllyoa63atif9udjeidictbheejeo2ctxuajwueirdorokzjzfjdkdhgcskrieisixdkej

Leave a Comment