46. સરખી રીતે ચીપલા 2 પતા તેમાથી એક પછે.
નીચેની સંભાવનાઓ શોધો :
(1) તે પતું કાળા રંગનો રાજા હોય.​

46. સરખી રીતે ચીપલા 2 પતા તેમાથી એક પછે.
નીચેની સંભાવનાઓ શોધો :
(1) તે પતું કાળા રંગનો રાજા હોય.​

2 thoughts on “46. સરખી રીતે ચીપલા 2 પતા તેમાથી એક પછે.<br />નીચેની સંભાવનાઓ શોધો :<br />(1) તે પતું કાળા રંગનો રાજા હોય.​”

Leave a Comment