കോവിഡിനെ തുടർന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഇന്ത്യ യുടെ വ്യോമയാന ദൗത്യം ഏതാണ്​

കോവിഡിനെ തുടർന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഇന്ത്യ യുടെ വ്യോമയാന ദൗത്യം ഏതാണ്​

2 thoughts on “കോവിഡിനെ തുടർന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഇന്ത്യ യുടെ വ്യോമയാന ദൗത്യം ഏതാണ്​”

  1. Explanation:

    കോവിഡിനെ തുടർന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഇന്ത്യ യുടെ വ്യോമയാന ദൗത്യം ഏതാണ്

Leave a Comment