பின்வரும் கூற்று. சரியா? தவறா? எனக்கூறுக.
எழுத்துமொழி இருப்பதனால்தான், திருக்குறள் முதலான நூல்களைக் காலம் பல
கடந்தும், ந

By Ava

பின்வரும் கூற்று. சரியா? தவறா? எனக்கூறுக.
எழுத்துமொழி இருப்பதனால்தான், திருக்குறள் முதலான நூல்களைக் காலம் பல
கடந்தும், நம்மால் படிக்க முடிகிறது.​

About the author
Ava

1 thought on “பின்வரும் கூற்று. சரியா? தவறா? எனக்கூறுக.<br />எழுத்துமொழி இருப்பதனால்தான், திருக்குறள் முதலான நூல்களைக் காலம் பல<br />கடந்தும், ந”

  1. சரி. எழுத்து மொழி படிப்பதற்கு எளிமையாக இருக்கும்

    Reply

Leave a Comment