4.
एतेषाम् प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च-
(i) कः दूरं गच्छति?
(हरिणः, काकः)​

4.
एतेषाम् प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च-
(i) कः दूरं गच्छति?
(हरिणः, काकः)​

About the author
Aaliyah

1 thought on “4.<br />एतेषाम् प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च-<br />(i) कः दूरं गच्छति?<br />(हरिणः, काकः)​”

Leave a Comment