4. (3+2P) व (5 +3Q) हे 84527 या संख्येतील अनुक्रमे सहस्र व दशक स्थानचे अंक आहेत, तर
Pव Qच्या किमती कोणत्या?
(1) -1,0.5 (

4. (3+2P) व (5 +3Q) हे 84527 या संख्येतील अनुक्रमे सहस्र व दशक स्थानचे अंक आहेत, तर
Pव Qच्या किमती कोणत्या?
(1) -1,0.5 (2) 1, 0.5 (3) -0.5, 1 (4) 0.5, -1.
नीट आहे?​

About the author
Josie

2 thoughts on “4. (3+2P) व (5 +3Q) हे 84527 या संख्येतील अनुक्रमे सहस्र व दशक स्थानचे अंक आहेत, तर<br />Pव Qच्या किमती कोणत्या?<br />(1) -1,0.5 (”

 1. Answer:

  84527 या संख्येतील सहस्त्र स्थानाचा अंक = 4

  म्हणून 3+2P बरोबर 4

  3 + 2p = 4

  2p = 3 -4

  =- 1

  84527 या संख्येतील दशक स्थानचा अंक = 2

  म्हणून 5 +3Q) बरोबर 2

  5 + 3Q = 2

  3Q = 5- 2

  = 3

  Reply

Leave a Comment