சமூக சீர்திருத்ததிற்கு உழைத்த பிற தலைவர்களினீ படங்களை பெயருடன் எழுதி படத் தொகுப்பு செய்து அவர்களைப்பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக​

சமூக சீர்திருத்ததிற்கு உழைத்த பிற தலைவர்களினீ படங்களை பெயருடன் எழுதி படத் தொகுப்பு செய்து அவர்களைப்பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக​

1 thought on “சமூக சீர்திருத்ததிற்கு உழைத்த பிற தலைவர்களினீ படங்களை பெயருடன் எழுதி படத் தொகுப்பு செய்து அவர்களைப்பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக​”

Leave a Comment