சமூக சீர்திருத்ததிற்கு உழைத்த பிற தலைவர்களினீ படங்களை பெயருடன் எழுதி படத் தொகுப்பு செய்து அவர்களைப்பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக​

By Luna

சமூக சீர்திருத்ததிற்கு உழைத்த பிற தலைவர்களினீ படங்களை பெயருடன் எழுதி படத் தொகுப்பு செய்து அவர்களைப்பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக​

About the author
Luna

1 thought on “சமூக சீர்திருத்ததிற்கு உழைத்த பிற தலைவர்களினீ படங்களை பெயருடன் எழுதி படத் தொகுப்பு செய்து அவர்களைப்பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக​”

  1. Answer:

    ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ

    Reply

Leave a Comment