આયુર્વેદિક સ્ટોર
મોટા ટાઉનહોલ પાસે, મોરબી
ફી (મફત) ભેટની વિગત
તુલસી સિરપ
કિંમત (રૂ.)
વગત
tહી કચરિયું

આયુર્વેદિક સ્ટોર
મોટા ટાઉનહોલ પાસે, મોરબી
ફી (મફત) ભેટની વિગત
તુલસી સિરપ
કિંમત (રૂ.)
વગત
tહી કચરિયું
૨પ૦ રૂ.
બાદશાહી ચ્યવનપ્રાશ
સુવર્ણભસ્મ ટેબલેટ
પ00 રૂ.
રંગીન પેન
મસ્તુઓ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાથ્ય
મારી બીજી કોઈ શાખા નથી. (ખાતરી કરવા અંદર સીલ્વર રેપર ચેક કરી
R)
ચ્યવનપ્રાશનો બે કિલોગ્રામનો ડબ્બો કેટલા રૂપિયામાં પડશે ?
(ર) તુલસી સિરપ ભેટમાં મેળવવું હોય તો શું ખરીદવું પડશે?
3) શાહી કચરિયું ખરીદવા કયા શહેરમાં જવું પડશે ?​

1 thought on “આયુર્વેદિક સ્ટોર<br />મોટા ટાઉનહોલ પાસે, મોરબી<br />ફી (મફત) ભેટની વિગત<br />તુલસી સિરપ<br />કિંમત (રૂ.)<br />વગત<br />tહી કચરિયું”

Leave a Comment