પ્રિક્રમાકે 37થી 45 – પ્રત્યકેના 3 ગુણ ]
37. 1, 3 અને 4 એ ત્રિઘાત બહુપદી p(x) = x3-8×2 + 19x – 12 નાં શૂન્યો છે તે ચકાસો. ત્ય

પ્રિક્રમાકે 37થી 45 – પ્રત્યકેના 3 ગુણ ]
37. 1, 3 અને 4 એ ત્રિઘાત બહુપદી p(x) = x3-8×2 + 19x – 12 નાં શૂન્યો છે તે ચકાસો. ત્યારબાદ બહુપદીનાં
અને સહગુણકો vacheno saved
ચકાસો​

1 thought on “પ્રિક્રમાકે 37થી 45 – પ્રત્યકેના 3 ગુણ ]<br />37. 1, 3 અને 4 એ ત્રિઘાત બહુપદી p(x) = x3-8×2 + 19x – 12 નાં શૂન્યો છે તે ચકાસો. ત્ય”

  1. Answer:

    Pantoprazole is used to treat certain stomach and esophagus problems (such as acid reflux). It works by decreasing the amount of acid your stomach makes. This medication relieves symptoms such as heartburn, difficulty swallowing, and persistent cough

Leave a Comment