જો સમીકરણ x² – 3x – k = 0 ના વિવેચકનું મૂલ્ય 1 હોય, તો k ની કિંમત શોધો.​

જો સમીકરણ x² – 3x – k = 0 ના વિવેચકનું મૂલ્ય 1 હોય, તો k ની કિંમત શોધો.​

About the author
Evelyn

1 thought on “જો સમીકરણ x² – 3x – k = 0 ના વિવેચકનું મૂલ્ય 1 હોય, તો k ની કિંમત શોધો.​”

 1. [tex]\huge \bigstar ★ \huge\bold{\mathtt{\purple{A{\pink{N{\green{S{\blue{W{\red{E{\orange{R}}}}}}}}}}}}}★★[/tex]

  x^2–3x-k=0

  D= b^2–4ac=1…………..(1)

  x=(-b+/- D^1/2)/2a

  Put a=1 , b=-3 , D=1

  x=(3+/- 1^1/2)/2×1

  x=(3+/-1)/2

  x=(3+1)/2 , (3–1)/2

  x=2 , 1

  [tex]{{\red{\underline{Please \: \: Mark \: \: as \: \: \: Brainliest}}}}[/tex]

  Reply

Leave a Comment