प. विरुद्धार्थी शब्द लिहा.
१).यश
२).आवडx
3).सोपे
x
४).सुरुवात
५).किमान
६).आता
७).मैत्री​

प. विरुद्धार्थी शब्द लिहा.
१).यश
२).आवडx
3).सोपे
x
४).सुरुवात
५).किमान
६).आता
७).मैत्री​

2 thoughts on “प. विरुद्धार्थी शब्द लिहा.<br />१).यश<br />२).आवडx<br />3).सोपे<br />x<br />४).सुरुवात<br />५).किमान<br />६).आता<br />७).मैत्री​”

Leave a Comment