29) तीनअंकी दोन संख्यांचा मसावि 22 असून लसावि 660
असल्यास त्या संख्यांपैकी मोठी संख्या कोणती
1) 176 2) 132 3) 220 4) 110

29) तीनअंकी दोन संख्यांचा मसावि 22 असून लसावि 660
असल्यास त्या संख्यांपैकी मोठी संख्या कोणती
1) 176 2) 132 3) 220 4) 110​

About the author
Gabriella

1 thought on “29) तीनअंकी दोन संख्यांचा मसावि 22 असून लसावि 660<br />असल्यास त्या संख्यांपैकी मोठी संख्या कोणती<br />1) 176 2) 132 3) 220 4) 110”

Leave a Comment