एका संख्येला 25 ने भागले असता भागाकार 13 येतो व बाकी 22 राहते तर ती संख्या कोणती ? *
355
365
350
347​

एका संख्येला 25 ने भागले असता भागाकार 13 येतो व बाकी 22 राहते तर ती संख्या कोणती ? *
355
365
350
347​

About the author
Elliana

2 thoughts on “एका संख्येला 25 ने भागले असता भागाकार 13 येतो व बाकी 22 राहते तर ती संख्या कोणती ? *<br />355<br />365<br />350<br />347​”

Leave a Comment