21. એક રમકડાનો આકાર નીચેથી અર્ધગોલક અને ઉપરથી શંકુ
જેવો છે. અર્ધગોલક તથા શંકુની ત્રિજ્યા 3.5 સેમી છે તથા
રમકડાની કુલ ઊંચ

21. એક રમકડાનો આકાર નીચેથી અર્ધગોલક અને ઉપરથી શંકુ
જેવો છે. અર્ધગોલક તથા શંકુની ત્રિજ્યા 3.5 સેમી છે તથા
રમકડાની કુલ ઊંચાઈ 15.5 સેમી છે. તેની કુલ સપાટીનું
ક્ષેત્રફળ શોધો.​

About the author
Natalia

1 thought on “21. એક રમકડાનો આકાર નીચેથી અર્ધગોલક અને ઉપરથી શંકુ<br />જેવો છે. અર્ધગોલક તથા શંકુની ત્રિજ્યા 3.5 સેમી છે તથા<br />રમકડાની કુલ ઊંચ”

Leave a Comment