सोडवा.
खालीलपैकी दोन चलांतील रेषीय समीकरणे ओळखून खाली लिहा.
* + 2x + y = 0 ; x + y + 5 = 0 ; 2x – 3y = 5
n​

सोडवा.
खालीलपैकी दोन चलांतील रेषीय समीकरणे ओळखून खाली लिहा.
* + 2x + y = 0 ; x + y + 5 = 0 ; 2x – 3y = 5
n​

1 thought on “सोडवा.<br />खालीलपैकी दोन चलांतील रेषीय समीकरणे ओळखून खाली लिहा.<br />* + 2x + y = 0 ; x + y + 5 = 0 ; 2x – 3y = 5<br />n​”

Leave a Comment