2) मिस्टर सुहास यांना प्रतिवर्ष ₹ 1,80,000 वेतनाची नोकरी
मिळाली व त्यांना दरवर्षी ₹ 10,000 एवढी वेतनवाढ
कंपनीकडून मिळते,

By Eden

2) मिस्टर सुहास यांना प्रतिवर्ष ₹ 1,80,000 वेतनाची नोकरी
मिळाली व त्यांना दरवर्षी ₹ 10,000 एवढी वेतनवाढ
कंपनीकडून मिळते, तर किती वर्षांनंतर त्यांचे एकूण वेतन
₹2,50,000 एवढे होईल?

About the author
Eden

1 thought on “2) मिस्टर सुहास यांना प्रतिवर्ष ₹ 1,80,000 वेतनाची नोकरी<br />मिळाली व त्यांना दरवर्षी ₹ 10,000 एवढी वेतनवाढ<br />कंपनीकडून मिळते,”

Leave a Comment