ચાઓમાંથી એવી સંખ્યાઓ શોધો કે જેને હારમાં ગોઠવવાથી કોઈ પણ બે પાસ-
પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા બને.
2
C
+8
+ 4 ca . _c

ચાઓમાંથી એવી સંખ્યાઓ શોધો કે જેને હારમાં ગોઠવવાથી કોઈ પણ બે પાસ-
પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા બને.
2
C
+8
+ 4 ca . _c2
S
20042_354 ૫૮2)+૩ Ch2
ન o 262._c2) સા દળ *’
5 એકમ​

About the author
Eloise

1 thought on “ચાઓમાંથી એવી સંખ્યાઓ શોધો કે જેને હારમાં ગોઠવવાથી કોઈ પણ બે પાસ-<br />પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા બને.<br />2<br />C<br />+8<br />+ 4 ca . _c”

  1. Step-by-step explanation:

    બે અંકોની એક સંખ્યા શોધો કે …

    ધારો કે, બે અંકોની સંખ્યામાં દશકનો અંક y અને એકમનો અંક x છે

    Reply

Leave a Comment