आकृती 2.5 मध्ये रेषा RP || रेषा MS व रेषा DKही त्यांची छेदिका आहे. ∠DHP = 85°तर खालील कोनाचे मापे काढा.(i)∠SGK *


By Emma

आकृती 2.5 मध्ये रेषा RP || रेषा MS व रेषा DKही त्यांची छेदिका आहे. ∠DHP = 85°तर खालील कोनाचे मापे काढा.(i)∠SGK *

85°

95°

180 °

75°​

About the author
Emma

2 thoughts on “आकृती 2.5 मध्ये रेषा RP || रेषा MS व रेषा DKही त्यांची छेदिका आहे. ∠DHP = 85°तर खालील कोनाचे मापे काढा.(i)∠SGK *<br /><br /><br /”

Leave a Comment