2
14
ಉ, ಕ
28
2
೧೧. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ 6 ನೇ ದಿನ
ಮಂಗಳವಾರ ಆದರೆ 28 ನೇ
ತಾರೀಖಿನ ಐದು ದಿನ ಹಿಂದೆ
ಯಾವ ವಾರ

2
14
ಉ, ಕ
28
2
೧೧. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ 6 ನೇ ದಿನ
ಮಂಗಳವಾರ ಆದರೆ 28 ನೇ
ತಾರೀಖಿನ ಐದು ದಿನ ಹಿಂದೆ
ಯಾವ ವಾರ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಳ ನng​

About the author
Madelyn

1 thought on “2<br />14<br />ಉ, ಕ<br />28<br />2<br />೧೧. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ 6 ನೇ ದಿನ<br />ಮಂಗಳವಾರ ಆದರೆ 28 ನೇ<br />ತಾರೀಖಿನ ಐದು ದಿನ ಹಿಂದೆ<br />ಯಾವ ವಾರ”

Leave a Comment