एका चौरसाकृती जमिनीच्या तुकड्याची परिमिती 160 मीटर आहे, तर त्याचे क्षेत्रफळ किती?
(A) 100 चौमी (B) 160 चौमी
(C) 400 चौमी

एका चौरसाकृती जमिनीच्या तुकड्याची परिमिती 160 मीटर आहे, तर त्याचे क्षेत्रफळ किती?
(A) 100 चौमी (B) 160 चौमी
(C) 400 चौमी
(D) 1600 चौमी​

About the author
Jasmine

1 thought on “एका चौरसाकृती जमिनीच्या तुकड्याची परिमिती 160 मीटर आहे, तर त्याचे क्षेत्रफळ किती?<br />(A) 100 चौमी (B) 160 चौमी<br />(C) 400 चौमी”

Leave a Comment