ની નીતિ કરી શકો
વાત
14
7-10 10-13-13-16 116.19
ભાવૃત્તિ 6
| Daiતા રોડમ એક ઉધોગ ચલાવે છે. આ રોગનો આકાર છું

ની નીતિ કરી શકો
વાત
14
7-10 10-13-13-16 116.19
ભાવૃત્તિ 6
| Daiતા રોડમ એક ઉધોગ ચલાવે છે. આ રોગનો આકાર છુંબઇને પણ અદા કરી
છે તે છોકના પાયાનું માપ મી x 15 મી અને લખ ઘનાકારની ઉંચાઈ 8 મી હોય
થોડાથી સમાતી હદણાનું નિફળ શોધો ઉપરાંત, રોડનો મીની જા મારાને તલ
મી અને 20 કારીગરો પૈકી પ્રત્યેક કારીગરે રોકેલી ૩યાનું દાનફળ 0.08 મી
શેડમાં કેટલી હવા હશે ? T = )
7મી – 15 મી
8​

1 thought on “ની નીતિ કરી શકો<br />વાત<br />14<br />7-10 10-13-13-16 116.19<br />ભાવૃત્તિ 6<br />| Daiતા રોડમ એક ઉધોગ ચલાવે છે. આ રોગનો આકાર છું”

Leave a Comment