ಕನ್ನಡ ವಣ೯ಮಾಲೇಯಲಿರುವ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಎ) 13 ಬಿ) 25,ಸಿ) 05,ಡಿ) 10. only answer​

ಕನ್ನಡ ವಣ೯ಮಾಲೇಯಲಿರುವ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಎ) 13 ಬಿ) 25,ಸಿ) 05,ಡಿ) 10. only answer​

About the author
Daisy

2 thoughts on “ಕನ್ನಡ ವಣ೯ಮಾಲೇಯಲಿರುವ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಎ) 13 ಬಿ) 25,ಸಿ) 05,ಡಿ) 10. only answer​”

Leave a Comment