(11)
2. விடுபட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்க.
(அ)
+
+ 8 = 17
2=4
15X
=75
16
=4​

(11)
2. விடுபட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்க.
(அ)
+
+ 8 = 17
2=4
15X
=75
16
=4​

About the author
Daisy

1 thought on “(11)<br />2. விடுபட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்க.<br />(அ)<br />+<br />+ 8 = 17<br />2=4<br />15X<br />=75<br />16<br />=4​”

Leave a Comment