एक कोण आणि त्याचा कोटी कीं याच्या मा पा तील फरक 10°असल्यास मोठ्या कोणाचे माप किती?​

एक कोण आणि त्याचा कोटी कीं याच्या मा पा तील फरक 10°असल्यास मोठ्या कोणाचे माप किती?​

About the author
Melanie

2 thoughts on “एक कोण आणि त्याचा कोटी कीं याच्या मा पा तील फरक 10°असल्यास मोठ्या कोणाचे माप किती?​”

  1. एक कोण आणि त्याचा कोटी कीं याच्या मा पा तील फरक 10°असल्यास मोठ्या कोणाचे माप किती?

    Reply

Leave a Comment