പഞ്ചസാരയുടെ വില 10% കുറഞ്ഞപ്പോൾ 400 രൂപക്ക് പഞ്ചസാര വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് 4kg അധികം വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ 1kg പഞ്ചസാരയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ

പഞ്ചസാരയുടെ വില 10% കുറഞ്ഞപ്പോൾ 400 രൂപക്ക് പഞ്ചസാര വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് 4kg അധികം വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ 1kg പഞ്ചസാരയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്ര​

About the author
Isabelle

1 thought on “പഞ്ചസാരയുടെ വില 10% കുറഞ്ഞപ്പോൾ 400 രൂപക്ക് പഞ്ചസാര വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് 4kg അധികം വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ 1kg പഞ്ചസാരയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ”

  1. Step-by-step explanation:

    പഞ്ചസാരയുടെ വില 10% കുറഞ്ഞപ്പോൾ 400 രൂപക്ക് പഞ്ചസാര വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് 4kg അധികം വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ 1kg പഞ്ചസാരയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്ര

    Reply

Leave a Comment