उत्तरे
(३) पुढील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा :
(1) नाटक लिहिणारा
(ii) संगीताचा स्वरसाज चढवणारा
(iii) कादंबरी ल

उत्तरे
(३) पुढील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा :
(1) नाटक लिहिणारा
(ii) संगीताचा स्वरसाज चढवणारा
(iii) कादंबरी लिहिणारा
(iv) कथा लिहिणारा​

About the author
Rylee

1 thought on “उत्तरे<br />(३) पुढील शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा :<br />(1) नाटक लिहिणारा<br />(ii) संगीताचा स्वरसाज चढवणारा<br />(iii) कादंबरी ल”

Leave a Comment