*പ്രവർത്തനം 1
അനുഭവക്കുറിപ്പ്
========
A) നാം വളരെയേറെ
ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നാൽ
നടക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്ത ചില<

*പ്രവർത്തനം 1
അനുഭവക്കുറിപ്പ്
========
A) നാം വളരെയേറെ
ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നാൽ
നടക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്ത ചില
കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ.
അത്തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം
കുറിപ്പായി തയ്യാറാക്കുക…(4​

1 thought on “*പ്രവർത്തനം 1<br />അനുഭവക്കുറിപ്പ്<br />========<br />A) നാം വളരെയേറെ<br />ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നാൽ<br />നടക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്ത ചില<”

Leave a Comment