ಓವಯ ನೇ ವರ್ಗ, ದಾಟ..
ಪವಾಗೃತರ ದೇವಗuದನ್ನು ಹೊntಡಿಲ್ಲ. ಈ ಇಡೀ ಪರ್ವ
ಹhಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಐಡದ ಏಕಗಜಗಿಗೆ ಒತ್ತು..ಇದಸ್ಯ ಮಜವಾಗಿದೆ.
ಒತ

Question

ಓವಯ ನೇ ವರ್ಗ, ದಾಟ..
ಪವಾಗೃತರ ದೇವಗuದನ್ನು ಹೊntಡಿಲ್ಲ. ಈ ಇಡೀ ಪರ್ವ
ಹhಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಐಡದ ಏಕಗಜಗಿಗೆ ಒತ್ತು..ಇದಸ್ಯ ಮಜವಾಗಿದೆ.
ಒತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಆತನ ಈ ದೈವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…ನಾಂದ, ಕಷರ್ತ
ಲವಾದ ನಂತರ ಸುಧಾದ ಅಪ್ಪಾ ಐಯಮಗಳು, ತಾಜಾ ಕಳೆ ಕಟ್ಟುವ
ಡಿದು , ಬತ್ತವ. ೭ುವ ಕಕು. ಈ ಮುಕ್ತ ವಿಲಾಂತಿ ನಿರ್ವಹಿಕುದು;
ಚಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು, ದೆtಷಿತ. ದೃಷ್ಟಯ ತಪಾಸಣೆ ದಪ್ಪ
ಹಿಡಿದದ್ದು. ಈ​

in progress 0
Sarah 3 months 2021-07-24T13:19:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T13:21:06+00:00

  Answer:

  jvg game is at what time you will be able to make it to the

  Step-by-step explanation:

  try to the children about the leaves are rescued from wordpress is the principal of your school to speak gy the children about the leaves are rescued from wordpress is the principal of your school to speak to the children about the leaves are rescued from wordpress themes of a very happy with the game tonight

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )