નીચે આપેલ વાર્તાલેખન લખોઃ
એક રાજા – છૂપાવેશે ફરવા નીકળવું – સિપાઈને માર્ગ પૂછવો – સિપાહીનો સભ્ય જવાબ
સાથે આવવા આગ્રહ – લ

Question

નીચે આપેલ વાર્તાલેખન લખોઃ
એક રાજા – છૂપાવેશે ફરવા નીકળવું – સિપાઈને માર્ગ પૂછવો – સિપાહીનો સભ્ય જવાબ
સાથે આવવા આગ્રહ – લાલચ આપવી – સિપાઈનું ગુસ્સે થઈને છૂપાવેશમાં આવેલા રાજાને થપ્પડ
મારવી – બીજે દિવસે સિપાઈને દરબારમાં બોલાવવો – સન્માન કરવું – બોધ.​

in progress 0
Arianna 5 months 2021-07-18T22:50:59+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-18T22:52:00+00:00

    Answer:

    please tell in english

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )