ਦਿਆਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

(ੳ)ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾੳਉਣ ਦਾ
(ਅ)ਦੁਕਾਨਦਾਰ
(ੲ)ਮਜਦੂਰੀ
(ਸ)ਕਰਮਚਾਰੀ​

Question

ਦਿਆਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

(ੳ)ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾੳਉਣ ਦਾ
(ਅ)ਦੁਕਾਨਦਾਰ
(ੲ)ਮਜਦੂਰੀ
(ਸ)ਕਰਮਚਾਰੀ​

in progress 0
Remi 3 months 2021-07-25T20:23:43+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-25T20:24:58+00:00

    Answer:

    hlooo

    c is the ryt answer

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )