തം II
ക്ലാസ് : 9
അധ്യായം – 6
സാമ്പത്തികവളർച്ചയും സാമ്പത്തികവികസനവും
ചവർ –
ലോകരാജ്യങ്ങളെ വികസിതരാജ്യങ്ങളെന

Question

തം II
ക്ലാസ് : 9
അധ്യായം – 6
സാമ്പത്തികവളർച്ചയും സാമ്പത്തികവികസനവും
ചവർ –
ലോകരാജ്യങ്ങളെ വികസിതരാജ്യങ്ങളെന്നും വികസിതരാജ്യങ്ങളെന്നും തരംതിരി
ക്കാറുണ്ട് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തരം തിരിവ് നടത്തുന്നത് ഒരു രാജ്യം വികസിച്ചു
എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇക്കാക്കുന്നത്
ാത്തിരിക് കടക്കാനും വിലയിരുത്താനും പൊതുവേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
ില സചികളുണ്ട് അവ ഏതെല്ലാം? ഒരു
ികചികകൾ
2
പതിമാർഷ
0,20mo​

in progress 0
Reagan 3 months 2021-07-19T21:57:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T21:59:12+00:00

  Answer:

  SATYAM RAJ VERMA IS VERY GOOD BOY.

  0
  2021-07-19T21:59:43+00:00

  Answer:

  Sugano ???

  Explanation:

  🙂

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )