DOLPHIN
इमारत बांधताना इमारत सरळ उभी
राहावी म्हणून गवंडी कोणते साधन
वापरतो?
टिकाव
2 दोरी
3 गुण्या

Question

DOLPHIN
इमारत बांधताना इमारत सरळ उभी
राहावी म्हणून गवंडी कोणते साधन
वापरतो?
टिकाव
2 दोरी
3 गुण्या
4 वळंबा
10:29PM​

in progress 0
Sadie 3 months 2021-07-31T15:52:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T15:54:14+00:00

  Answer:

  4

  Step-by-step explanation:

  गवंडी वळंबा वापरत असतात कारण वळंब्याच्या दोरीच्या साहाय्याने भिंत सरळ उभी करतात

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )