വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക
കാറ്റിൽ പറത്തുക
കുഴിയിൽച്ചാടിക്കുക
ഉടനീളം
നെല്ലിപ്പലക കാണുക
‘ നക്ഷത്രമെണ്ണുക​

Question

വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക
കാറ്റിൽ പറത്തുക
കുഴിയിൽച്ചാടിക്കുക
ഉടനീളം
നെല്ലിപ്പലക കാണുക
‘ നക്ഷത്രമെണ്ണുക​

in progress 0
Ivy 4 months 2021-07-18T23:13:44+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-18T23:15:41+00:00

    Answer:

    akKkzzosowoekewkwwiwjwiqjqjwjwjwjwjw

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )