ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (a) ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ (b) ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ (c) ਚੱਜ ਦੁਆਬ (d) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ​

Question

ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (a) ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ (b) ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ (c) ਚੱਜ ਦੁਆਬ (d) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ​

in progress 0
Mackenzie 2 years 2021-07-15T14:06:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T14:07:44+00:00

  Answer:

  a answer is correct bist duaab

  0
  2021-07-15T14:08:17+00:00

  Answer:

  Your Ans.

  ਚਜ ਦੁਆਬ।

  Hope this Helpful.

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )