9. கீழ்காணும் சொற்களை உரக்க உச்சரித்து,மொய்யெழுத்துகளின் பிறப்பிடங்களை எழுதுக. சங்கு,பஞ்சு,தொண்டை,தந்தம்,வாய்,தாழ்ப்பாள்,ஔவையா

Question

9. கீழ்காணும் சொற்களை உரக்க உச்சரித்து,மொய்யெழுத்துகளின் பிறப்பிடங்களை எழுதுக. சங்கு,பஞ்சு,தொண்டை,தந்தம்,வாய்,தாழ்ப்பாள்,ஔவையார்,காற்றை,தென்றல்.​

in progress 0
Amelia 11 months 2021-06-30T16:32:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-30T16:34:07+00:00

    Answer:

    ంంజ్మడర్చొగ్

    జ్జజ్స్ జ్స్జ్బ్జ్బ్జ్భషస్ కార్స నె టుమె చోడ

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )