(8) ઘનને કેટલા પરિમાણ હોય ?
(9) યામ – સમતલના યામાક્ષો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ કેટલું છે ?
(10) બહુપદી PX) = 71 – 21- + 9x +

Question

(8) ઘનને કેટલા પરિમાણ હોય ?
(9) યામ – સમતલના યામાક્ષો વચ્ચેના ખૂણાનું માપ કેટલું છે ?
(10) બહુપદી PX) = 71 – 21- + 9x + 65ની ઘાત
7x શું છે ?
નીચેના વિધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે જણાવો.
(11) યુક્લિડ એ થેલ્સનો ખ્યાતનામ વિદ્યાર્થી હતો.
(12) યામાક્ષો વડે યામ – સમતલના ચાર ભાગ પડે છે.
(13) દરેક દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો આલેખ ઉગમબિંદુમાંથી પસાર થતી રેખ
(14) બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી અસંખ્ય રેખાઓ મળે.
વિભાગ- 3
નીચેના પ્રશ્નક્રમાંક 15 થી 23 ની ટૂંકમાં ગણતરી કરી જવાબ આપો. (પ્ર​

in progress 0
Cora 3 months 2021-07-24T12:52:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-24T12:53:10+00:00

    Answer:

    Ye ky likha hai kuch samjha nhi aa rha anda Gonda thanda pani lablabla

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )