થી/કુ.
/ર ૨/કે એક લંબચોરસ પ્લૉટ છે. પ્લૉટની લંબાઈ 50 મીટર અને પહોળાઈ
મીટર છે. તેમાં ચારે બાજુ 5 મીટર જગા છોડીને વચ્ચેના

Question

થી/કુ.
/ર ૨/કે એક લંબચોરસ પ્લૉટ છે. પ્લૉટની લંબાઈ 50 મીટર અને પહોળાઈ
મીટર છે. તેમાં ચારે બાજુ 5 મીટર જગા છોડીને વચ્ચેના ભાગમાં બગીચો
અનુ.ના બંગલાના બેઠકરૂમની લંબાઈ 15 મીટર અને પહોળાઈ 12 મીટર
પર છે, તો બગીચાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?
‘ ની ભોયતળિયે 30 સેમી X 30 સેમીના માપની ચોરસ લાદી લગાવવી
> d =
છે, તો કેટલી લાદી જોઈએ ?
કાર
એક સમલંબ ચતુષ્કોણની સમાંતર હોય તેવી બે બાજુઓ રમનુંકમે 32 સેમી.
અને 8 સેમી છે. જો આ બે બાજુઓ વચ્ચેનું લંબઅંતર 10 સેમી હોય, તો
સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
1 એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણની એક બાજુની લંબાઈ 16 સેમી છે. જેમાં બા?
ઉપરના વેધની લંબાઈ 8 સેમી છે, તો આ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ
શોધો.
15 સેમી અને 12 સેમી​

in progress 0
Amara 3 months 2021-07-25T19:30:22+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T19:32:09+00:00

  Answer:

  D. is correct answer

  mark as brainlist please

  Step-by-step explanation:

  good afternoon my all friends…

  ❌❌❌❌

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )