मीना व वीणा यांच्या आजच्या वयांचे गुणोत्तर 5 : 7 आहे . तीन वर्षानंतर त्यांच्या वयाची बेरीज 42 वर्षे होईल ; तर मीनाचे आजचे वय किती

Question

मीना व वीणा यांच्या आजच्या वयांचे गुणोत्तर 5 : 7 आहे . तीन वर्षानंतर त्यांच्या वयाची बेरीज 42 वर्षे होईल ; तर मीनाचे आजचे वय किती ? *

18 वर्षे
15 वर्षे
21 वर्षे
24 वर्षे​

in progress 0
Remi 11 months 2021-06-30T15:28:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-30T15:29:08+00:00

  Answer:

  मीनाचे आजचे वय 15 वर्षे आहे .

  Step-by-step explanation:

  मीना व वीणा यांच्या आजच्या वयांचे गुणोत्तर 5 : 7 आहे

  समजा,

  मानूया, मीनाचे आजचे वय = 5x

  वीणाचे आजचे वय = 7x

  तीन वर्षानंतर,

  मीनाचे वय = 5x + 3

  वीणाचे वय =7x + 3

  आणि,

  तीन वर्षानंतर त्यांच्या वयाची बेरीज 42 वर्षे होईल

  तर,

  दिलेल्या प्रश्ना नुसार :

  ⇒ (5x + 3) + (7x + 3) = 42

  ⇒ 12x + 6 = 42

  ⇒ 12x = 42 – 6

  ⇒ 12x = 36

  ⇒ x = 36 / 12

  x = 3

  मीनाचे आजचे वय = 5x

  ⇒ 5 (3) = 15

  मीनाचे आजचे वय = 15 वर्षे

  वीणाचे आजचे वय = 7x

  ⇒7 (3) = 21

  वीणाचे आजचे वय = 21 वर्षे

  मीनाचे आजचे वय 15 वर्षे आहे .

  0
  2021-06-30T15:29:35+00:00

  दिले :-

  मीना व वीणा यांच्या आजच्या वयांचे गुणोत्तर 5 : 7 आहे . तीन वर्षानंतर त्यांच्या वयाची बेरीज 42 वर्षे होईल

  शोधण्यासाठी :-

  तर मीनाचे आजचे वय किती

  उपाय :-

  मीना आणि व्हिनाचे वय 5 वर्ष आणि 7 वर्ष असावे

  3 वर्षांनंतर वयोगटातील असेल

  5y + 3

  7y + 3

  5y + 3 + 7y + 3 = 42

  (5y + 7y) + (3 + 3) = 42

  12y + 6 = 42

  12y = 42 – 6

  12y = 36

  y = 36/12

  y = 3

  मिनाचे वय = 5 (3) = 15 वर्षे

  वीणाचे वय = 7 (3) = 21 वर्षे

  \\[tex] \large\odot \bf Option \; B[/tex]

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )